นโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการพลังงานทดแทน
นโยบายส่งเสริมการลงทุนกิจการพลังงานทดแทน

กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน


ความเป็นมา


พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกิจวัตรประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอุปโภค การผลิตในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม และนับวันการใช้พลังงานยิ่งสูงขึ้น ในขณะที่การผลิตมีข้อจำกัด คือ ส่วนใหญ่พลังงานที่นำมาใช้เป็นพลังงานที่แปรรูปมาจากธรรมชาติ นั่นคือ ปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบ ที่ปัจจุบันกำลังจะหมดไป

การใช้พลังงานของประเทศไทยส่วนใหญ่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ประมาณร้อยละ 80 และในประเภทพลังงานเชิงพาณิชย์นี้มีสัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูปถึงร้อยละ 60 และส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเตาซึ่งใช้มากในภาคการขนส่งเชิงธุรกิจและภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 อัตราร้อยละของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามประเภท 1/หน่วย : ร้อย
 

ประเภท

2545

2546

2547

2548

2549

พลังงานเชิงพาณิชย์

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ถ่านหิน

11.1

10.7

11.7

13.1

14.3

แอนทราไซต์

0.3

0.6

0.4

0.4

0.6

บิทูมินัส

4.4

5.4

5.0

6.7

5.3

ถ่านโค้ก

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

ลิกไนต์

4.3

2.3

3.4

3.8

2.5

ถ่านอัด และอื่นๆ

2.0

2.3

2.7

2.1

5.8

น้ำมันสำเร็จรูป

65.5

65.4

64.4

63.0

60.6

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

5.6

5.4

5.0

5.3

6.0

เบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วออกเทน 91

7.4

7.3

6.8

6.3

6.4

เบนซินพิเศษไร้สารตะกั่วออกเทน 95

5.1

4.9

4.4

3.3

2.1

แก๊สโซฮอล์ 91

-

-

-

0.0

0.1

แก๊สโซฮอล์ 95

0.0

0.0

0.1

1.0

1.7

น้ำมันเครื่องบิน 2/

7.0

6.6

6.8

6.8

7.1

น้ำมันก๊าด

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

31.2

32.2

33.0

32.5

30.1

น้ำมันดีเซลหมุนช้า

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

ปาล์มดีเซล

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ดีเซลหมุนแร็ว บี 5

-

-

-

0.0

0.1

น้ำมันเตา

8.9

8.7

8.1

7.7

6.9

ก๊าซธรรมชาติ

4.0

4.3

4.6

3.9

4.3

ไฟฟ้า

19.4

19.6

19.3

20.0

20.8

 
พลังงานใหม่และหมุนเวียน

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ฟืน

37.0

35.8

36.9

38.6

23.5

ถ่าน

25.5

24.2

24.8

24.9

25.5

แกลบ

9.9

10.2

10.3

10.0

9.1

กากอ้อย

27.6

29.8

28.0

26.5

22.1

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3/

-

-

-

-

19.8

ขยะ

-

-

-

-

-

ก๊าซชีวภาพ

-

-

-

-

-

พลังงานอื่นๆ

-

-

-

-

-

แบล็คลิเคอและก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต

-

-

-

-

-

รวม (ร้อยละ)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

พลังงานเชิงพาณิชย์

82.9

82.7

82.8

82.7

82.6

พลังงานใหม่และหมุนเวียน

17.1

17.3

17.2

17.3

17.4

                                                                                                     หมายเหตุ : 1/ “ 0.0 ” หมายถึง ตัวเลขมีค่าน้อยกว่า 0.05
                                                                                                                                                 2/ รวมน้ำมันอากาศยาน
                                                           3/ ปรับปรุงข้อมูลจากรายงานการสำรวจการใช้พลังงาน จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจปี 2549
                           ที่มา : รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจากปริมาณการใช้น้ำมันที่สูงขึ้น รวมถึงปัญหาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาแพง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาพลังงานอื่นมาทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้คำจำกัดความและประเภทของพลังงานทดแทนไว้ดังนี้

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ และไฮโดรเจน เป็นต้น

ความเป็นไปได้และสถานการณ์ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

พลังงานลม กรมพัฒนาส่งเสริมพลังงานได้ว่าจ้างบริษัททำการศึกษาและจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานลม หรือ Wind Map ของไทย พบว่าแหล่งศักยภาพพลังงานลมของไทยที่ดี คือ แถบภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เริ่มตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และอุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ติดปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงมาก อาจจะได้ผลผลิตที่ไม่คุ้มค่าการลงทุน และอาจเกิดปัญหาเรื่องมลพิษทางเสียง

พลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ( ISET) หน่วยงานวิจัยในสังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ( TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช. ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อนชื้น จนสามารถผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ภาคเอกชนเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หลังจากประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อน และระบบปรับอากาศและผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่หลายหน่วยงานในประเทศไทย ประเทศจีนและไต้หวันได้ติดต่อขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยด้วย

พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ ประเทศไทยมีแหล่งผลิตพลังงานความร้อนชนิดนี้น้อยมาก จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนชนิดนี้เพื่อการท่องเที่ยว เช่น บ่อน้ำพุร้อนที่จังหวัดกระบี่ เป็นต้น

พลังงานน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มาตั้งแต่ปี 2507 จนถึงปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวม 25 แห่ง ซึ่งได้โอนไปอยู่ภายใต้การดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 แห่ง อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ พพ. 22 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 43.318 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เฉลี่ยปีละ 80 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 24 ล้านลิตรต่อปี ส่วนการที่จะนำพลังงานมหาสมุทรมาเป็นพลังงานทดแทนนั้น ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากกระแสคลื่นในมหาสมุทรในแถบประเทศไทยมีความสูงไม่มากนักเพียงประมาณ 3 เมตร ขณะที่มาตรฐานสากลกำหนดไว้ที่ 10 เมตร

พลังงานชีวมวล ประเทศไทยริเริ่มโครงการไบโอดีเซล เมื่อปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีไบโอดีเซล 5 % โดยจำหน่ายในสถานีของปตท.และบางจากในกทม.และเชียงใหม่ทั้งหมด 15 สถานี

การผลิตเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเรียกว่า แก๊สโซฮอล์ ปัจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น โดยให้มีราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน 95 ลิตรละ 3.30 บาท และราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน 91 ลิตรละ 2.80 บาท เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถหันมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเบนซิน

ก๊าซชีวภาพ ได้มีการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพมากว่า 40 ปี โดยระยะแรก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์สร้างบ่อขึ้น เพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยผลพลอยได้คือ เกษตรกรใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร ต่อมาสำนักงานพลังงานแห่งชาติได้เข้ามาส่งเสริมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น ฟืน และถ่าน

นโยบายส่งเสริมการลงทุน : พลังงานทดแทน และประหยัดพลังงาน

การผลิตและใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากต่างประเทศในการนำเข้าพลังงาน ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และถือเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้การส่งเสริมการลงทุน โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2547 เดิมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในด้านพลังงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ การผลิตพลังงานทดแทน ให้การส่งเสริมใน 2 ประเภทกิจการ คือ

กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น การผลิตเอธานอล ก๊าซชีวภาพ

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำ ครอบคลุมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม

ทั้งสองประเภทกิจการจัดเป็นกิจการให้ความสำคัญเป็นพิศษ ได้รับสิทธิและประโยชน์สุงสุด กลุ่มที่สอง คือ การส่งเสริมแก่กิจการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์สำหรับใช้พลังงานทดแทน โดยอยู่ในข่ายได้รับสิทธิและประโยชน์ตามเกณฑ์ปกติตามที่ตั้ง

ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานของประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้ปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้มาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานเกิดผลชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจัดประเภทของกิจการที่ให้การส่งเสริม ประกอบด้วย

ประเภท 1.26 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด ไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท 4.24 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานทดแทน จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคสองและให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด และต้องเป็นการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามรายการที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน

ประเภท 4.25 กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง ( Fuel Cell) จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด และไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประเภท 4.26 กิจการผลิตเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gas Vehicle-NGV) การผลิตถังสำหรับ NGV การผลิตเครื่องยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ NGV สำหรับยานพาหนะ การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ NGV สำหรับสถานีบริการ จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรทุกเขต ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลา 8 ปี และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเภท 4.27 กิจการประกอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gas Vehicle – NGV) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต

ประเภท 5.5.24 กิจการการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคสองและให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด ทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

ประเภท 7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำ เฉพาะกรณีใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากวัสดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพ และพลังงานลม เป็นต้น จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคสอง

ประเภท 7.28 กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน ( Energy Service Company Esco) จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ โดยไม่กำหนดสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคสองและให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่ว่าตั้งอยู่ในเขตใด และต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม

ประเภท 7.29 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต

สถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในช่วงปี 2547 – ต.ค. 2550
แบ่งตามประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามตารางที่ 2
 

ประเภท

จำนวนโครงการ

เงินลงทุน (ล้านบาท)

1.26 กิจการผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร

63

48,140.19

 

4.24 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ซึ่งใช้พลังงานทดแทน

11

2,016.42

 

4.25 กิจการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง ( Fuel Cell)

1

326

4.26 กิจการผลิตเครื่องยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gas Vehicle-NGV)

2

1,027.30

 

4.27 กิจการประกอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gas Vehicle – NGV)

-

-

5.5.24 กิจการการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

5

6,080.00

7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน้ำ

110

122,592.22

7.28 กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน

6

1,888.98

7.29 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานพาหนะ

-

-

                                                                                                                           ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

Last Updated ( Tuesday, 01 April 2008 )
 
< Prev   Next >