นโยบายสำหรับ SMEs

31 พฤษภาคม 2559
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2557
เรื่อง มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 5/2557_SMEs.pdf