e-News ประจำเดือน ก.ค. 58 (ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert)

03 สิงหาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว มาแล้วจ้า...มาดูกันว่า BOI มีอะไรมาอัพเดทให้ทราบกันอีกหนอ???
ทาง BOI จะมีการจัดอภิปรายและเสวนากลุ่ม เรื่อง “การใช้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทำงาน
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(OSOS) ห้องประชุม 1 ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โดยแจ้งยืนยันการตอบรับได้ที่ www.boi.go.th ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป
*** ซึ่งในครั้งนี้ทาง BOI จะขอให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมการอภิปรายและเสวนากลุ่มเรื่องนี้ก่อน
นะคะ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม