บีโอไอ เชียงใหม่ ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมระบบ "Single Window for Visa and Work Permit"

08 มกราคม 2561
บีโอไอ เชียงใหม่ ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมระบบ
"Single Window for Visa and Work Permit"

เรียนผู้ประกอบการทุกท่าน

     ตามที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมระบบ "Single Window for Visa and Work Permit" ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2561 นั้น ศูนย์ฯ ขอแจ้งเลื่อนการจัดฝึกอบรมดังกล่าวไปก่อน คาดว่าจะจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนมีนาคม 2561 สำหรับวันและเวลานั้น จะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ