ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ

09 มกราคม 2561
ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ 
 
Announcement Announcement
Date
Annoucement in 2018 Remark
ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2561 8 มกราคม 2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบ  
ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2561 8 มกราคม 2561 กำหนดแนวทางรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประกาศ สกท. ที่ ป.1/2561 8 มกราคม 2561 กำหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ  
 
Announcement Announcement
Date
Annoucement in 2017 Remark
ประกาศ สกท. ที่ ป.4/2560 21 ธันวาคม 2560 ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 และที่ 10/2560  
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2560 28 ตุลาคม 2560 การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557  
ประกาศ กกท.ที่ 10/2560 28 ตุลาคม 2560 มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557  
ประกาศ กกท.ที่ 9/2560 28 ตุลาคม 2560 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 1/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2560 22 กันยายน 2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์