ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม"

14 มิถุนายน 2561
ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม" ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัดอบรมเรื่อง "นโยบายใหม่บีโอไอ ที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม" ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการส่งเสริมการลงทุน โดยเน้นนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งการจัดงานอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและบรรยายเรื่อง "นโยบายใหม่บีโอไอที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม" และช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "เจาะลึกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต"จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมเสวนาเพื้อนำไปสู่ความเข้าใจในทิศทางการดำเนินการของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนไปสู่การลงทุนไปสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150  คน