ภาพข่าวกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2561
ภาพข่าวกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ณ บริเวณเวทีกลางลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า

นางเรไร รักศิลปกิจ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมดิจิทัล) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 กรฏาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางลานกิจกรรม มีโชคพลาซ่า