บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด"

02 พฤศจิกายน 2561
บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
     ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดการอบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
     ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการอบรมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดหัวข้อการอบรมได้ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อศูนย์ฯ จะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ ฯ  ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพา ทาใจ  โทรศัพท์ 053-294100 ต่อ 4108 เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้

จดหมายเชิญอบรม.pdf
กำหนดการ.pdf
แบบตอบรับ.pdf