ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด"

04 ธันวาคม 2561
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) นำโดยนางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จัดอบรมเรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากส่วนกลางมาบรรยาย ให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่นการขออนุญาตเปิดดำเนินการ การจัดทำบัญชีเพื่อให้ใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ หรือระบบ e-Tax โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คน