บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ"

07 มกราคม 2562
บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

 
     ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑  กำหนดจัดการอบรมเรื่อง “เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นอกจากนั้นจะมีการแนะนำเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ รวมถึงวิธีการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร
     ศูนย์ฯ เห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา ๓๖ ที่จะได้รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  โดยสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxaRswhXYNGoahJUvG9PlgznSBH2MH3yL5cafrQgYmEkA0Yg/viewform?vc=0&c=0&w=1  ทั้งนี้ ศูนย์ ฯ  ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพา ทาใจ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๒๙๔ ๑๐๐ ต่อ ๔๑๐๘

จดหมายเชิญ.pdf 
กำหนดการ.pdf