ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" 04 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พบนักลงทุนในภาคเหนือ" ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรมร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ อ.เชียงของ 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรมร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมิติการบูรณาการเครือข่ายการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย"

ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน" 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน"

ภาพกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 08 กรกฎาคม 2562

ภาพกิจกรรม "เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ผ่านการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562

ภาพกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ และร่วมงาน SUBCON Thailand 2019" 19 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ และร่วมงาน SUBCON Thailand 2019"

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮันนง (ประเทศไทย) จำกัด 28 มีนาคม 2562

ภาพกิจกรรม ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคาร บริษัท ฟาร์มฮันนง (ประเทศไทย) จำกัด

หน้า 1 / 4