SUBCON Thailand 2018

03 เมษายน 2561
SUBCON Thailand 2018
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561

 
     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย SUBCON Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา
     กิจกรรมหลัก เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในงาน SUBCON Thailand 2018 มีดังนี้
     1. การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking Program) 
     โดยบริษัทผู้ซื้อสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมนัดหมายเจรจาธุรกิจ (Pre-Arrange 
One-on-One Meeting) ในการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ภายในงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
     2. การจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ชื้อ (Buyers' Village) 
     การออกบูธแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหา ผู้รับช่วงการผลิตภายในประเทศ โดยจะมีการจัดคูหาพร้อมอุปกรณ์ขนาด 6 ตารางเมตร ภายใน Buyers' Village ให้ผู้ซื้อแต่ละราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     3. สัมมนาเชิงวิชาการ
     เป็นกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ หรือในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายและมีโอกาสทางธุรกิจ อาทิ การวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน กลยุทธ์การประกอบธุรกิจการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม