คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร?

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Borad of Investment (BOI)  คือ หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ

คำถาม : คำขอรับการส่งเสริมมีกี่ประเภท และประเภทใดบ้าง

คำตอบ : คำขอรับการส่งเสริมมี 3 ประเภท ดังนี้

1. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป (F PA PP 01)

2. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการบริการ (F PA PP 03)

3. คำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร์ และ 5.8 กิจการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04)

นอกจากนั้นยังมีคำขอรับการส่งเสริมสำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ (F PA PP 02) สำหรับ โครงการโยกย้ายสถานประกอบการ

คำถาม : ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากที่ใดบ้าง

คำตอบ : สามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากศูนย์บริการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ หรือจะ download คำขอจากเว็บไซต์ www.boi.go.th (หัวข้อบริการออนไลน์ >ดาวน์โหลด > แบบฟอร์ม) หรือกรอกคำขอผ่านระบบคำ ขอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน (หัวข้อบริการออนไลน์ > บริการออนไลน์ > คำขอรับการ ส่งเสริมฯออนไลน์)

คำถาม : การโอน ควบ หรือรวมกิจการ ใช้คำขอรับการส่งเสริมประเภทใด

คำตอบ : ไม่มีคำขอเฉพาะสำหรับกรณีการโอน ควบ หรือรวมกิจการ ผู้ขอสามารถใช้คำขอรับการ ส่งเสริมตามข้อ 1. ตามประเภทของกิจการที่โอน ควบ หรือรวม

คำถาม : การยื่นคําขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง

คำตอบ : สามารถยื่นคําขอได้ที่สํานักบริหารการลงทุน 1-4 ตามประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สํานักบริหารการลงทุน 1   ดูแลกิจการเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร และอุตสาหกรรมเบา
สํานักบริหารการลงทุน 2   ดูแลกิจการเหมืองแร่เซรามิกส์ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และยานพาหนะ
สํานักบริหารการลงทุน 3   ดูแลกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สํานักบริหารการลงทุน 4  ดูแลกิจการ เคมีภัณฑ์กระดาษ พลาสติก กิจการบริการและสาธารณูปโภค
นอกจากนั้นยังสามารถยื่นคําขอได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7  สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และยื่นคําขอออนไลน์ได้อีกด้วย

คำถาม : ผู้ขอรับการส่งเสริม (ในแบบคำขอข้อ 1.1) และตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม(ในแบบคำขอข้อ 1.2) แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ : ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามบริษัทนั้นๆตามที่ระบุไว้ใน หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม หมายถึงตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก ทำหน้าที่เป็นผู้ ติดต่อขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการนี้ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการได้ ผู้ ขอรับการส่งเสริมและตัวแทนสำหรับติดต่อขอรับการส่งเสริมอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

คำถาม : หากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมเอง แต่จะใช้วิธีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สามารถกระทำได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถทำได้ โดยจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

คำถาม : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือการกรอกคำขอรับการส่งเสริม สามารถสอบถามได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2537 8111 ต่อ 1101-8 หรืออีเมล์ head@boi.go.th

คำถาม : การขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

คำตอบ : การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับการปรึกษา หรือการติดต่อกับบีโอไอ ไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คำถาม : เมื่อได้รับคำขอรับการส่งเสริมจากศูนย์บริการลงทุนมาแล้ว คำขอจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ขอจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลทั้งสองภาษาหรือไม่

คำตอบ : ให้กรอกข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกรอกทั้งสองภาษา