คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร?

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI)  คือ หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบุคคล การยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบ/วัสดุจำเป็น และสิทธิประโยขน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอำนวยความสะดวกในการนำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นักลงทุนในการดำเนินการตามโครงการ

คำถาม : คำขอรับการส่งเสริมมีกี่ประเภท และประเภทใดบ้าง

คำตอบ : คำขอรับการส่งเสริมมี 4 ประเภท ดังนี้

1. คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA PP 01-08)

2. คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (่บริการ) (F PA PP 03-09)

3. คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท 8.1.1 และ 8.1.2 กิจการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์ (F PA PP 04-09)

4. คำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
(F PA PP 29-05)
 

คำถาม : ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากที่ใดบ้าง

คำตอบ : สามารถขอรับคำขอรับการส่งเสริมได้จากศูนย์บริการลงทุน ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ หรือจะ download คำขอจากเว็บไซต์ www.boi.go.th (หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) หรือกรอกคำขอผ่านระบบคำขอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน (หัวข้อe-Services > e-Investment Promotion (BOI Application))

คำถาม : การโอน ควบ หรือรวมกิจการ ใช้คำขอรับการส่งเสริมประเภทใด

คำตอบ : ไม่มีคำขอเฉพาะสำหรับกรณีการโอน ควบ หรือรวมกิจการ ผู้ขอสามารถใช้คำขอรับการ ส่งเสริมตามข้อ 1. ตามประเภทของกิจการที่โอน ควบ หรือรวม

คำถาม : การยื่นคําขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นได้ที่ใดบ้าง

คำตอบ : สามารถยื่นคําขอได้ที่กองส่งเสริมการลงทุน 1-4 ตามประเภทกิจการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
กองส่งเสริมการลงทุน 1   อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์
 • เกษตรและแปรรูปอาหาร
 • การแพทย์
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
กองส่งเสริมการลงทุน 2   อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 • เครื่องจักรกล
 • ยานยนต์
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กองส่งเสริมการลงทุน 3   อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
 • แร่ โลหะ และวัสดุ
 • เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • พลังงาน สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
กองส่งเสริมการลงทุน 4  อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง
 • ดิจิทัล
 • เมืองอัจฉริยะ
 • โลจิสติกส์
 • การบริการเฉพาะทาง
 • การท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 • อุตสาหกรรมบริการอื่นๆ
นอกจากนั้นยังสามารถยื่นคําขอได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-7  สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ และยื่นคําขอออนไลน์ https://boi-investment.boi.go.th/ ได้อีกด้วย

คำถาม : ผู้ขอรับการส่งเสริม (ในแบบคำขอข้อ 1.1) และตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม(ในแบบคำขอข้อ 1.2) แตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ : ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการในนามบริษัทนั้นๆตามที่ระบุไว้ใน หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนตัวแทนสำหรับติดต่อเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริม หมายถึงตัวแทนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีที่อยู่สามารถติดต่อได้สะดวก ทำหน้าที่เป็นผู้ ติดต่อขอรับการส่งเสริมสำหรับโครงการนี้ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการได้ ผู้ ขอรับการส่งเสริมและตัวแทนสำหรับติดต่อขอรับการส่งเสริมอาจจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้

คำถาม : หากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทไม่ได้เป็นผู้ขอรับการส่งเสริมเอง แต่จะใช้วิธีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน สามารถกระทำได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถทำได้ โดยจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

คำถาม : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับการส่งเสริมหรือการกรอกคำขอรับการส่งเสริม สามารถสอบถามได้ที่ใด

คำตอบ : สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลงทุน โทร. 0 2537 8111 ต่อ 1101-8 หรืออีเมล์ head@boi.go.th

คำถาม : การขอรับการส่งเสริมการลงทุน มีค่าธรรมเนียมหรือไม่

คำตอบ : การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับการปรึกษา หรือการติดต่อกับบีโอไอ ไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คำถาม : เมื่อได้รับคำขอรับการส่งเสริมจากศูนย์บริการลงทุนมาแล้ว คำขอจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ขอจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลทั้งสองภาษาหรือไม่

คำตอบ : ให้กรอกข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่จำเป็นต้องกรอกทั้งสองภาษา