บริการ

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มและระบบออนไลน์

Q & A การสัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" วันที่ 19 มี.ค. 2567

 • Q & A การสัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิ่บัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" วันที่ 19 มี.ค. 2567 โดยคุณวรัชยา ชินดุษฎีกุล

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" วันที่ 19 มี.ค. 2567

 • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิ่บัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" วันที่ 19 มี.ค. 2567 โดยคุณวรัชยา ชินดุษฎีกุล

Q & A การสัมมนา เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ" วันที่ 21 ก.พ. 2567

 • Q & A การสัมมนา เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ" วันที่ 21 ก.พ. 2567

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ" วันที่ 21 ก.พ. 2567

 • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ" โดยคุณณัฐริกา สุธะกาล

Q & A การสัมมนา เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย" วันที่ 19 ม.ค. 2567

 • Q & A การสัมมนา เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย" วันที่ 19 ม.ค. 2567

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย" วันที่ 19 ม.ค. 2567

 • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย" โดย คุณวราลักษณ์ มณีฝั้น

Q & A การอบรมออนไลน์เรื่อง "เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้วยมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต" วันที่ 14 ธันวาคม 2566

 • Q & A การบรรยายเรื่อง "สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกระดับอุตสาหกรรม" โดยคุณธำรงค์ อัมพรรัตน์

Q&A การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "มาเรียนรู้เรื่องการเปิดดำเนินการ และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กับบีโอไอ" วันที่ 6-7 ก.ค. 2566

 • Q&A การสัมมนาหัวข้อ "วิธีการปฏิบัติด้านบัญชี และการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" โดยคุณวัชรยา ชินดุษฎีกุล
 • Q&A การสัมมนาหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม และวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ" โดยคุณณัฐริกา สุธะกาล

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "มาเรียนรู้เรื่องการเปิดดำเนินการและการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กับบีโอไอ" วันที่ 6-7 ก.ค. 2566

 • “วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล” โดยคุณวรัชยา ชินดุษฎีกุล
 • “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริม” และ “วิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ” โดยคุณณัฐริกา สุธะกาล

Q & A การสัมมนาเรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ อย่างไร ให้บีโอไอ ไขคำตอบ" วันที่ 16-17 มิ.ย. 2566

 • Q & A การสัมมนาเรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบ อย่างไร ให้บีโอไอ ไขคำตอบ" โดย คุณวราลักษณ์ มณีฝั้น
 • Q & A การสัมมนาเรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร อย่างไร ให้บีโอไอ ไขคำตอบ" โดยคุณฉัตรชัย ผลประเสริฐ

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ อย่างไร ให้บีโอไอไขคำตอบ" วันที่ 15-16 มิ.ย. 2566

 • การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย โดย คุณวราลักษณ์ มณีฝั้น
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยคุณฉัตรชัย ผลประเสริฐ

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สนับสนุน SMEs ด้วยมาตรการ BOI" วันที่ 23 ก.พ. 2566

 • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สนับสนุน SMEs ด้วยมาตรการ BOI"

เอกสารประกอบการอบรม "ใช้สิทธิ์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด เรื่องการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เปิดดำเนินการและการแก้ไขโครการ" วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webina

 • วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • วิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ

เอกสารประกอบการอบรม "ใช้สิทธิ์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด เรื่องการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" วันที่ 29 มิ.ย. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar

 • Long-term resident visa : LTR
 • การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ผ่านระบบ E-MT
 • การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย

คำถาม - คำตอบ หลังการอบรม "การใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด" วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

 • Q & A : การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย โดย คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์
 • Q & A : การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร โดย คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์
 • Q & A : การใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและการบริการ Online ของสำนักงาน โดย คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
 • Q & A : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมและวิธีการขออนุญาตเปิดดำเนินการ โดย คุณชนกพร หนูหอม

เอกสารประกอบการอบรม "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เรื่องการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 • การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ
 • การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร

เอกสารประกอบการอบรม "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เรื่องขออนุญาตเปิดดำเนินการและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล" วันที่ 10 มิ.ย. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมและการตรวจเปิดดำเนินการ
 • การใช้สิทธิ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เอกสารประกอบการสัมมนา "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 • เอกสารประกอบการสัมมนา "เงื่อนไขบีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด" วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เอกสารเอกสารประกอบการสัมมนา "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" วันที่ 25 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

 • การตัดบัญชีวัตถุดิบโดยไร้เอกสาร
 • วิธีการใช้สิทธิประโยชน์วัตถุดิบภายใต้ระบบ RMTS และการตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างไร ให้ได้รับส่งเสริม" วันที่ 14 ธ.ค. 2561

 • เอกสารประกอบการสัมมนา "ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างไร ให้ได้รับส่งเสริม"
 • ประกาศ กกท.ที่ 9/2560 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • คำชี้แจง เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศ กกท.ที่ 9/2560

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "ใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด" วันที่ 28 พ.ย. 2561

 • ข้อควรรู้สำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • การทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
 • รับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)"

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 29 ส.ค. 2561

 • สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
 • พระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "นโยบายใหม่บีโอไอที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม" วันที่ 24 พ.ค. 2561

 • PPT_นโยบายใหม่บีโอไอที่ควรรู้ พร้อมการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 • PPT_ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • PPT_มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบที่ควรรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง" วันที่ 18 ม.ค. 2561

 • PPT_วัตถุดิบ
 • PPT_เครื่องจักร

เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

 • การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
 • สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกับการขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว
 • การขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU แห่งรัฐ

เอกสารประกอบการสัมมนา "ใช้สิทธิิประโยชน์อย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 • วิธีการขอเปิดดำเนินการและแก้ไขโครงการ
 • วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

คู่มือสัมมนา "บีโอไอกับการให้บริการ Online" วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 • ภาพรวมการให้บริการ Online
 • คู่มือสัมมนา "บีโอไอกับการให้บริการ Online" วันที่ 30 สิงหาคม 2559

คู่มือสัมมนา "ผู้บริหารบีโอไอ พบนักลงทุนในภาคเหนือ" วันที่ 4 เม.ย. 2559

 • คู่มือสัมมนา "ผู้บริหารบีโอไอ พบนักลงทุนในภาคเหนือ" วันที่ 4 เม.ย. 2559 โดย เลขาธิการ บีโอไอ
 • คู่มือสัมมนา "ผู้บริหารบีโอไอ พบนักลงทุนในภาคเหนือ" วันที่ 4 เม.ย. 2559 โดย ดร.คณิศ

นโยบายคลัสเตอร์

 • นโยบายคลัสเตอร์

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

 • มาตรการเร่งรัดการลงทุน

คู่มือสัมมนา "การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย" วันพุธที่ 16 ธ.ค. 2558

 • การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

คู่มือสัมมนา "วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน" วันพุธที่ 11 พ.ย. 2558

 • ข้อควรรู้และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ปี 2558

 • ประกาศ สกท.ที่ ป.6/2558 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2558 : อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ
 • ประกาศ กกท.ที่ 7/2558 : มาตรการสนับสนุนการขยายกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม
 • ประกาศ กกท.ที่ 6/2558 : การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 • ประกาศ กกท.ที่ 5/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
 • ประกาศ กกท.ที่ 4/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
 • ประกาศ กกท.ที่ 3/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
 • ประกาศ กกท.ที่ 2/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 • ประกาศ กกท.ที่ 1/2558 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด
 • คำสั่ง กกท.ที่ 3/2558 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านการลงทุนเพิ่มเติม
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2558 : วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2558 : การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) และการนับเงินลงทุนขั้นต่ำของโครงการเดิม
 • คำสั่ง กกท.ที่ 2/2558 : เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านการลงทุน
 • คำสั่ง กกท.ที่ 1/2558 : เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2558 ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 : การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2558 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 : การขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2558 : การผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน/2558 : นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2558
 • ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2558 : แบบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ ปี 2557

 • ประกาศ กกท.ที่ 5/2557 : มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • ประกาศ กกท.ที่ 4/2557 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • ประกาศ กกท.ที่ 3/2557 : นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ประกาศ กกท. ที่ 2/2557 : เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 4/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนหรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๕๗
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 3/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 : การขอรับการส่งเสริมมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑/๒๕๕๗
 • ประกาศ กกท.ที่ 1/2557 : มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • คำสั่ง กกท.ที่ 6/2557 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
 • คำสั่ง กกท.ที่ 5/2557 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
 • คำสั่ง กกท.ที่ 4/2557 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน
 • ประกาศ สกท. ที่ ป.1/2557 : เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบ
 • คำสั่ง กกท.ที่ 3/2557 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
 • คำสั่ง กกท.ที่ 2/2557 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน
 • คำสั่ง กกท.ที่ 1/2557 : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 : การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 : มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 : มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ระบบงานบัตรส่งเสริม (F GA CT)

 • แบบขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 01-02)
 • แบบเพื่อประกอบการพิจารณาขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม (F GA CT 04-02)
 • แบบตอบรับการส่งเสริม (F GA CT 07-02)
 • แบบประกอบการขอรับการส่งเสริม (แบบ กกท.05) (F GA CT 08-02)
 • แบบกรอกรายการความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการทางด้านแรงงาน (F GA CT 13-02)

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (F PA PP)

 • คู่มือการกรอกคำขอรับการส่งเสริมสำหรับกิจการทั่วไป
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA PP 01-06)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน (บริการ) (F PA PP 03-07)
 • คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับประเภท 5.7 กิจการซอฟแวร์ และสำหรับประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (F PA PP 04-07)
 • แบบประกอบคำขอรับส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28)
 • แบบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (F PA PP 29-03)
 • แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมตามหลักเกณ์การให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA PP 30)
 • Checklist (ขนาดการลงทุนฯ ไม่เกิน 40 ล้านบาท) (F PA PP 22-00)
 • แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (F PA PP 15-02)
 • รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคำขอรับการส่งเสริม (F PA PP 20-03)

การขยายเวลาสิทธิและประโยชน์เครื่องจักร (F IN EM)

 • แบบคำขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร (F IN EM 02-05)

การตรวจสอบเงื่อนไขเปิดดำเนินงาน (F PM OP 01)

 • แบบขออนุญาตเปิดดำเนินการ (F PM OP 01-06)
 • แบบรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ (F PM CL 01-09)

การตรวจสอบเงื่อนไขISOและเงื่อนไขSTI (F PM AC 01)

 • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข STI (Skill, Technology & Innovation) (F PM AC 06-00)
 • แบบรายงานเงื่อนไข ISO (F PM AC 01-04)

การขยายเวลาปฏิบัติตามเงื่อนไขเปิดดำเนินการ (F PM EX 01)

 • แบบคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ (F PM EX 06-02)

การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(F PM TA 01)

 • แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (F PM TA 01-01)
 • แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม