บีโอไอเชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

28 มิถุนายน 2561
บีโอไอเชียงใหม่ มอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20  มิถุนายน  2561 จำนวน 4 เครื่อง