ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

30 สิงหาคม 2561
          ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) นำโดยนางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการจัดอบรมเรื่อง "การขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้องการให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการ และวิธีปฏิบัติในการจ้างแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศสำนักงานส่งเสริมการลงทุนที่ ป.1/2559 เรื่องการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้รับผ่อนผันให้สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ถูกต้องตามกฏหมายในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ MOU เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและลักลอบทำงานอย่างผิดกฏหมายของแรงงานต่างด้าว และให้การจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้มาตรฐานการจ้างแรงงานตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวพึงได้รับ ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง