ภาพกิจกรรม อบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ"

06 กุมภาพันธ์ 2562
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (บีโอไอเชียงใหม่) นำโดยนางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการ
จัดอบรมเรื่อง "เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ในการให้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ" ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรจากส่วนกลางมาบรรยายให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้รับทราบถึงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามประกาศที่ ป.8/2561 ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบและส่วนสูญเสีย วิธีการใช้สิทธิวัตถุดิบภายใต้ระบบ RMTS2011 และการตัดบัญชีวัตถุดิบแบบไร้เอกสาร ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มและทดลองใช้งานจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบวิธีการใช้และปัญหาที่มักพบเจอ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 100 คน