ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย"

12 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรม "นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย"
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

 
     ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่ หรือ บีโอไอเชียงใหม่ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา นำโดยนางสาวกนกพร  โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และคณะ โดยเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัด และบริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด (สาขาแม่สาย) และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายรวมทั้งการสรุปการค้าการลงทุนชายแดน
ไทย - เมียนมา จังหวัดเชียงราย