ภาพกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ และร่วมงาน SUBCON Thailand 2019"

19 มิถุนายน 2562
บีโอไอเชียงใหม่จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร
ชิ้นส่วนเครื่องจักร  เครื่องมือแพทย์ และร่วมงาน SUBCON Thailand 2019"  เส้นทางการเดินทางเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ - ปทุมธาน - นนทบุรี - สมุทรปราการ)
ระหว่างวันที่  8 - 10 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวได้ทำให้คณะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการผลิต การบริหาร และการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ 
อีกทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน