ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน"

08 กรกฎาคม 2562
ภาพกิจกรรม "นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน" ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562

     น.ส.กนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นำคณะผู้ประกอบการจากภาคเหนือ สำรวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์ และการบริการทางการแพทย์ครบวงจร ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 โดยการศึกษาดูงาน 6 แห่งอาทิ บริษัท Cal-comp Biotech ผู้พัฒนาเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินในแนวตั้งเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ การเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ Southern Taiwan Science Park ที่เกาสง และศูนย์พัฒนาการแพทย์อัจฉริยะทางตอนใต้ของไต้หวัน รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมงาน Food Taipei 2019 อีกทั้งยังมีการพบปะสร้างเครือข่ายระหว่างนักลงทุนไทยและสมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนไต้หวันอีกด้วย
     การจัดกิจกรรมสำรวจศักยภาพและสร้างเครือข่ายลักษณะนี้นักลงทุนไทยในภาคเหนือให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดและการจับคู่ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และการมาครั้งนี้ได้เห็นการใช้เทคโนโลยี smart farimg ในการปลูกข้าวโพด โดยรัฐบาลเป็นผู้ให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง ด้วย application นอกจากนั่นในส่วนของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้พบกับบริษัทที่สกัดคอลลาเจนจากหนังหมูด้วย เทคนิค super critical co2 เพื่อมาใช้ในการชักนำให้เกิดการประสานกระดูก หรือ ผิวหนังได้ รวมถึงการใช้แก้วตาสัตว์ไปปลูกถ่ายแก้วตาให้กับสัตว์ตัวอื่นได้