ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์

03 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์

           ตามประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   และประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น
           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์.pdf