ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

10 ตุลาคม 2562
ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


     ตามประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำกนังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์
     บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังมีรายชื่อตาม
เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
     ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้
     1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
     2. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
          2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
          2.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
          2.3 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
     3. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ห้อง  108 - 110 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก ชั้น 1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะเข้ารับการจัดจ้างในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศนี้
     4. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัคร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  2562