มาตรการบีโอไอ "Thailand Plus"

12 พฤศจิกายน 2562
มาตรการบีโอไอ "Thailand Plus"

     มาตรการบีโอไอ เพื่อรองรับนักลงทุน "ย้ายฐานการผลิต" ผลกระทบจากสงครามการค้า ทำให้นักลงทุนมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิต เพื่อชักจูงให้นักลงทุนย้ายฐานผลิตมาไทย คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจจึงเห็นชอบมาตรการ “Thailand Plus”
     สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ

     1. มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุน ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 50% เป็นเวลา 5 ปี ต้องลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 สิทธินี้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นภายในปี 2563

     2. มาตรการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย 2 มาตรการ
          2.1 มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม (ไม่กำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมขั้นต่ำ)
               - กรณีพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 100% ของค่าใช้จ่ายในการอบรม
               - กรณีพัฒนาทักษะแก่พนักงาน ได้รับสิทธิเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200% ของค่าใช้จ่ายในการอบรม
          2.2 มาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันโดยภาคเอกชน
               - บริษัทแม่ ได้รับยกเวินภาษีเงินได้นิติบุคคล 5ปี วงเงิน 100% ของเงินลงทุนตั้งสถาบัน
               - สถาบันฝึกฝนอาชีพ ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

สิทธินี้สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ภายในปี 2564

สนใจอ่านเพิ่มเติมที่นี่