ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

02 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

 
     นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 รับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง "สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562