ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการผลิตหน้ากากอนามัย

13 เมษายน 2563
1.ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้บีโอไอทุกรายหรือไม่

   ไม่ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้บีโอไอจำนวน 5 ราย จาก 11 ราย และขณะนี้มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติอีก 6 โครงการที่อยู่ระหว่างลงทุนและยังไม่ได้เริ่มการผลิต

2.ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้บีโอไอต้องส่งออกหน้ากากอนามัยเท่านั้น ห้ามขายในประเทศ จริงหรือไม่

   ไม่ เงื่อนไขการส่งออกสินค้าต่าง ๆ ได้ยกเลิกตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก แต่ในกรณีที่ผู้ผลิตประสงค์จะผลิตเพื่อการส่งออก ก็สามารถนำเข้าวัตถุดิบโดยยกเว้นอากรได้ภายใต้มาตรา 36 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน อันนี้เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้กันเพื่อทำให้การผลิตเพื่อการส่งออกแข่งขันได้ดีขึ้นและไม่ขัดกับข้อตกลงองค์การการค้าโลก 

3.ถ้าผู้ผลิตหน้ากากอนามัยได้ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกแต่ภายหลังต้องการจำหน่ายในประเทศ มีข้อห้ามอะไรหรือไม่

   ไม่ เพียงแต่ต้องเสียอากรสินค้าสำเร็จรูปซึ่งในที่นี้คือหน้ากาก ซึ่งกรมศุลกากรก็ได้ประกาศยกเว้นการเก็บอากรหน้ากากอนามัยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ฉะนั้น ผู้ผลิตหน้ากากที่ใช้สิทธิ์บีโอไอยกเว้นอากรวัตถุดิบเข้ามาแล้วอยากขายหน้ากากในประเทศเพราะความต้องการในประเทศเพิ่มมากขึ้นนอกจากบีโอไอจะไม่มีข้อห้ามแล้ว ยังไม่ต้องเสียอากรสำหรับหน้ากากที่จะขายในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังยกเว้นอากรวัสดุสำหรับผลิตหน้ากากด้วยที่เข้าใจกันว่าผู้ผลิตต้องส่งออกเพราะได้บีโอไอจึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

4.บีโอไอมีบทบาทในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด  19 อย่างไร

หลายอย่าง เช่น เร่งรัดการอนุมัติส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเรื่องใบอนุญาตและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่มกำลังการผลิตและผลิตได้รวดเร็วขึ้น ขยายเวลายื่นขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลออกไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และในการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้นำเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด 19 เพิ่มเติม รวมทั้งเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนองความต้องการในประเทศโดยเร็ว และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนด้วย

More Informations

factsaboutmasks.pdf