ระบบแจ้งข้อมูลขอหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวระหว่าง 1 มี.ค.-30 มิ.ย 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19

25 พฤษภาคม 2563
     กรณีผู้ได้รับการส่งเสริมหยุดดำเนินกิจการเป็นเวลาเกินกว่า 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน และผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ต้องแจ้งพ้นจากตำแหน่งคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับ Visa / Work Permit ระหว่างหยุดกิจการชั่วคราวดังกล่าว ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตทำงานสามารถขอขยายเวลาได้ตามหลักเกณฑ์ปกติ

     อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 4 /2563 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


---------------------------------------------------------