ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ของ อว.

08 พฤษภาคม 2563
     ระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมให้บริการในระบบประกอบด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยให้บริการด้านทดสอบ/สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรผ่านเว็บไซต์เดียว ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถ

     1. ค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์เดียว onestop.mhesi.go.th ช่วยให้ผู้ขอรับบริการประเมินการขอรับบริการด้านการทดสอบ/สอบเทียบ และเลือกจุดที่จะส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบได้ตรงตามความต้องการ

     2. กรอกข้อมูลรายละเอียดการส่งตัวอย่างทดสอบ/สอบเทียบ เพื่อรับใบประมาณราคาและเวลา สำหรับแต่ละรายการจากห้องปฏิบัติการ ผ่านทางออนไลน์

     3. ติดต่อ ณ จุดรับ-ส่ง ตัวอย่างที่เดียว ลดขั้นตอนจากเดิมที่ผู้รับบริการต้องส่งตัวอย่างหลายห้องปฏิบัติการ โดยกระทรวง อว. ได้บูรณาการทำงานร่วมกันของห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงานในสังกัด เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการเดียว

     4. ติดตาม สถานะการทดสอบ/สอบเทียบจากเว็บไซต์กลาง และรอรับใบรายผลการทดสอบ/สอบเทียบ ฉบับจริงทางไปรษณีย์