เจโทรเปิดตัวโครงการนำร่อง Digital Transformation ในประเทศไทยและประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับต้นของอาเซียน

19 ตุลาคม 2563
More Informations
                                                                                                                    

 Press Release_ADX_TH_EN.pdf                  Introduction of ADX Project_TH.pdf                Introduction of ADX Project_EN.pdf