ข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการ Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม่)

17 พฤศจิกายน 2563
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จับการศึกษาใหม่ (Co-Payment) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวนกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานมากกว่า 1,000 อัตรา
     สำหรับนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้จับการศึกษาใหม่ ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือทางแอพลิเคชั่นจ้างงานเด็กจบใหม่ (Co-Payment) บนโทรศัพท์มือถือ ทั้งในระบบ Android และ iOS
     ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสัมครงานขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112744-6 ต่อ 25, 26