บีโอไอเปิดระบบนัดหมายออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพให้คำปรึกษานักลงทุน

07 ธันวาคม 2563
บีโอไอเปิดระบบนัดหมายออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษาการลงทุน ระดมทีมร่วมให้ข้อมูลครบถ้วน ตั้งแต่เรื่องการยื่นขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบีโอไอ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม

     นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอเปิดตัวหน่วยให้คำปรึกษานักลงทุน หรือ Customer Service Unit (CSU) เพื่อให้คำปรึกษาอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่เรื่องหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริม นโยบาย ประเภทกิจการ และขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีโอไอ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล เครื่องจักร วัตถุดิบ และที่ดิน โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ร่วมให้คำปรึกษาครอบคลุมกว่า 300 ประเภทกิจการที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริม
     ทั้งนี้ หน่วย CSU เกิดขึ้นภายหลังจากที่บีโอไอได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายในการเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนักลงทุนสามารถเข้าระบบออนไลน์เพื่อนัดหมายขอรับคำปรึกษาได้ตลอดเวลาก่อนเดินทางเข้ารับคำปรึกษาที่สำนักงานบีโอไอ ถนนวิภาวิดีรังสิต หรือรับคำปรึกษาผ่านระบบการประชุมทางไกล

     “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การติดต่อประสานงานทางธุรกิจและ การลงทุนต่างๆ บีโอไอจึงนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนด้วยระบบการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า ก่อนเข้ารับคำปรึกษาที่สำนักงานบีโอไอ ทำให้บริการได้อย่างทั่วถึง ลดความแออัด และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม” นางสาวดวงใจกล่าว

     หน่วย CSU จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทุกวัน ในวันและเวลาราชการ นักลงทุนสามารถนัดหมาย ผ่านระบบออนไลน์ทาง booking.boi.go.th หรือ นัดหมายผ่านโทรศัพท์ 0 2553 8300 นอกจากนี้ บีโอไอ ยังมีบริการสำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถเดินทางมาขอรับคำปรึกษาได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

More Informations

No153_2563.pdf