บีโอไอปรับโหมดรับสถานการณ์โควิด-19 แนะผู้ประกอบการใช้ e-Services ทุกการติดต่อสำนักงาน

05 มกราคม 2564

     บีโอไอรับมือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 แนะนำผู้ประกอบการที่ต้องการจะติดต่อกับสำนักงานให้ใช้ระบบ e-Services แทน เช่น e-Submission ระบบการส่งจดหมาย/เอกสารแบบออนไลน์ e-Investment ระบบการยื่นขอรับการส่งเสริมแบบออนไลน์ พร้อมเปิดทุกช่องทางติดต่อผ่านสื่อสมัยใหม่รับยุค New Normal

     นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการวางแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 นี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นหนังสือ จดหมาย เอกสารต่างๆ ผ่านระบบ e-Submission (ระบบรับหนังสือออนไลน์) ผ่าน https://doc.boi.go.th ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้านบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของบีโอไอ พร้อมทั้งยังเปิดบริการ Call Center หมายเลข 0 2553 8111 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน และยังมีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้

     สำหรับระบบการยื่นเอกสารออนไลน์นี้รวมไปถึงการยื่นเอกสารต่อสำนักงานบีโอไอในภูมิภาคทั้ง 7 แห่งด้วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา และสุราษฎร์ธานี โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น e-Investment ระบบยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน e-Tax ระบบยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล RMTS ระบบยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ EMT ระบบขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร เป็นต้น

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถติดต่อบีโอไอผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการผ่านระบบการประชุมออนไลน์อีกด้วย

More Informations

no1_2564.pdf