VDO การอบรมใช้สิทธิ์บีโอไออย่างไร ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

24 มิถุนายน 2564
วีดีโอการอบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2564
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมและวิธีการขออนุญาตเปิดดำเนินการ
https://youtu.be/x0yO2wYSiAU
 
- การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและการบริการ Online ของสำนักงาน
https://youtu.be/V3P5pJlFSc0
 
วีดีโอการอบรมวันที่ 11 มิถุนายน 2564
- การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย
https://youtu.be/sJjEu3Ar49Q