บีโอไอ (เชียงใหม่) ขอสำรวจความสนใจเข้าร่วมสัมนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรการ SEZs และหารือแนวทางช่วยนักลงทุนใน SEZs โดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

01 กรกฎาคม 2564