ภาพข่าวร่วมกิจกรรมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเภทกิจการน่าลงทุนและให้การส่งเสริมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”

20 ธันวาคม 2564
นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเภทกิจการน่าลงทุนและให้การส่งเสริมหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตามจุดยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย”  ณ โรงแรมแสนโฮเทลเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564  จัดโดย  กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงราย