บีโอไอ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "ใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด"

10 มิถุนายน 2565
     ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดการอบรมเรื่อง “ใช้สิทธิประโยชน์บีโอไอ ไม่ยากอย่างที่คิด”  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)  เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ การเปิดดำเนินการและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดต่างๆที่ทันสมัยให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ในวันที่  29- 30  มิถุนายน  2565 เวลา 08.20 – 16.30  น.  การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
     ศูนย์ฯ พิจารณาเห็นว่าการอบรมครั้งนี้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอบรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/YZbm1bjcG5mYH1tU8 หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพิมพา ทาใจ  โทรศัพท์ 053-294108

จดหมายเชิญร่วมสัมมนา.pdf  
กำหนดการสัมมนา.pdf