e-Journal ปีที่ 05 I ฉบับที่ 2 I 2565

30 มิถุนายน 2565

บทความเด่นในเล่ม    

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้้ยั่งยืนด้วยมิติิ BCG
ความท้าทายของปัญหาสิ่งแวดล้อมและโอกาสของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลการจัด “มหกรรม BCG Startup Investment Day”
มาตรการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สัมภาษณ์พิเศษ

TVCA กับบทบาทการขับเคลื่อนสตาร์ตอัปไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
BIOMT ยกระดับงานวิจัยไทย สู่่ Bioeconomy
Alto Tech เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอาคารอย่างยั่งยืน

อ่านฉบับนี้ คลิก

อ่านฉบับย้อนหลังได้ที่ คลิก