บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย"

30 มิถุนายน 2565
     บีโอไอเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง "โอกาสและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในจังหวัดเชียงราย" เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องไชยนารายณ์ โรงแรมไชยนารายณ์ เชียงราย

ลงทะเบียนร่วมสัมมนา