ภาพกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โอกาสและความท้าทายในระดับพื้นที่"

15 มีนาคม 2566
     นายวรชาติ  ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และนางสาวดาริกา  ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โอกาสและความท้าทายในระดับพื้นที่" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จัดโดย กรมการปกครอง ณ ห้องเชียงรุ้ง 2 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 มีนาคม 2566