ภาพข่าวกิจกรรม การจัดสัมมนา"มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ “NEW Economy , NEW Opportunities”"

11 พฤษภาคม 2566
     นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ  กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมีรองเลขาธิการบีโอไอบรรยาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ “NEW Economy , NEW Opportunities” ให้แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ  และภายในงานมีการเสวนาเรื่อง
“ทิศทางการลงทุนและมาตรการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ” จากวิทยากรมากด้วยประสบการณ์ประกอบด้วย
     -คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักดิ์กุล  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
     -คุณจุลนิตย์  วังวิวัฒน์  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
     -คุณสรสิทธิ์  ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
     -คุณปฏิมากร  มั่งมูลอู ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่
ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่  ในวันที่  28 เมษายน 2566