VDO การสัมมนา "ใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ อย่างไร ให้บีโอไอ ไขคำตอบ" วันที่ 15-16 มิ.ย. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

26 มิถุนายน 2566
VDO การสัมมนา "ใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ อย่างไร ให้บีโอไอ ไขคำตอบ" วันที่ 15-16 มิ.ย. 2566 ผ่านระบบออนไลน์

1. วันที่ 15 มิ.ย. 2566 สัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"
https://youtu.be/utDGtkooLIk

2. วันที่ 16 มิ.ย. 2566 สัมมนาเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสีย สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"
https://youtu.be/WE5qkqLPYr4