VDO การสัมมนา เรื่อง "มาเรียนรู้เรื่องการเปิดดำเนินการ และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กับบีโอไอ" วันที่ 6-7 ก.ค. 2566

10 กรกฎาคม 2566
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมและวิธีการขอเปิดดำเนินการและการแก้ไขโครงการ
โดยคุณณัฐริกา สุธะกาล 
 
https://youtu.be/F8AXEWUvs_E

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
- วิธีการปฏิบัติด้านบัญชี และการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยคุณวรัชยา ชินดุษฎีกุล 

https://youtu.be/bax7zQD8ZNc