บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ขอบ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่"

18 กรกฎาคม 2566