นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พร้อมทีมงาน ต้อนรับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

14 พฤศจิกายน 2566

     นายวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 พร้อมทีมงาน ต้อนรับคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารือและเปลี่ยนความเห็นในเรื่อง High Value Tourism  โอกาสและความท้าทายของล้านนาตะวันออก เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2566 ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่