ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย “Thailand Electronics Circuit Asia 2024 หรือ THECA 2024”

18 เมษายน 2567
     ด้วยสำนักงานฯ โดย กพก. ร่วมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (Thailand Printed Circuit Association : THPCA) และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง (Hong Kong Printed Circuit Association : HKPCA) มีกำหนดการจัดงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย “Thailand Electronics Circuit Asia 2024 หรือ THECA 2024” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร EH 101 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา

     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต Printed Circuit Board (PCB) และ Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ของประเทศไทย ทั้งในด้านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าว การสร้างองค์ความรู้และยกระดับทักษะให้กับบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติการและการบริหาร รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก ได้ทราบถึงแนวนโยบายและการวางแผนจัดเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสำหรับฐานการผลิตของอุตสาหกรรม PCB และ PCBA

กิจกรรมหลักๆ ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย
          1. งานนิทรรศการเแสดงศักยภาพและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิต PCB และ PCBA
          2. Business Matchmaking Program กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต PCB /PCBA ในประเทศไทยกับบริษัทผู้ซื้อรายสำคัญระดับโลก ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและแสวงหาพันธมิตรทางการค้า
          3. Seminar/Forum การจัดสัมมนาให้ความรู้ในภาพรวมอุตสาหกรรมและข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอติบุตร (8408) คุณปิยะธิดา (8402) และคุณศิริน (6184) หรือเว็บไซต์งาน https://thailandelectronicscircuitasia.com