คุณดาริกา ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางส่งเสริมการลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนสู่การส่งออก”

15 พฤษภาคม 2567
     คุณดาริกา  ทรวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางส่งเสริมการลงทุนธุรกิจอาหารแปรรูปภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนสู่การส่งออก” ให้กับผู้ประกอบการ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องพิณทอง  โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่