บีโอไอหนุนผู้ผลิตยาไทยลงทุนเพิ่ม หวังยกระดับการผลิต - สร้างความมั่นคงทางสุขภาพคนไทย (28-10-2559)

28 ตุลาคม 2559
บีโอไอหนุนผู้ผลิตยาไทยลงทุนเพิ่ม
หวังยกระดับการผลิต - สร้างความมั่นคงทางสุขภาพคนไทย
 
     บีโอไอหนุนบริษัทผู้ผลิตยาของไทย ทั้งยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบัน ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ หลังจากที่บีโอไอได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี เป็น 8 ปี เพื่อสนับสนุนให้ยกระดับมาตรฐานการผลิตยา และสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพแก่คนไทย

     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมสัมมนา "PIC/S GMP หลักเกณฑ์ใหม่ที่ผู้ประกอบการพึงรับรู้" ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน โดยมีบริษัทผู้ผลิตยาของไทยเข้าร่วมรับฟังกว่า 400 ราย ว่า ภายหลังจากที่บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการผลิตยาและสารออกฤทธิ์สำคัญในยา เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตยาของไทยมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S โดยเฉพาะในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2555-2559) อุตสาหกรรมการผลิตยาที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีจำนวน 54 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 19,621 ล้านบาท ซึ่งยังมีจำนวนไม่มากนัก

     ต่อมา รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หรือ เมดิคัล ฮับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงเห็นชอบให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่กิจการผลิตยา และกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งจะสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของคนในประเทศ ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาและเครื่องมือแพทย์ และลดการขาดดุลกาค้าจากการนำเข้ายาและเครื่องมือแพท์จากต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม