จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559

10 ตุลาคม 2559
News Letter ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559
  • บีโอไอภาคที่ 1 ขอแนะนำผู้อำนวยการคนใหม่
  • นโยบายดีๆ ที่จะหมดสิ้นปี 2559
  • ภาวะการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรก ในปี 2559
  • ประมาวลภาพกิจกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3.pdf