จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559

25 เมษายน 2560
News Letter ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
  • กิจกรรมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
    ในจังหวัดเชียงราย
  • ภาวะการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2559
  • ประมวลภาพกิจกรรม
 ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายข่าว ปีที่ 23 ฉบับที่ 4.pdf