บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

03 กรกฎาคม 2560
บีโอไอผนึกกำลัง 5 หน่วยงานรัฐ เปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง
หาผู้เชี่ยวชาญป้อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

     บีโอไอเปิดศูนย์บุคลากรทักษะสูง หรือ STC จับมือหน่วยงานรัฐลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันเชื่อมโยงฐานข้อมูล หวังดึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้การขับเคลื่อน "ประเทศไทย 4.0"
     นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยภายในงานเปิด "ศูนย์บุคลากรทักษะสูง" หรือ Strategic Talent Center (STC) โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ว่า การจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง เป็นความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อรองรับนโยบาย (ประเทศไทย 4.0)

รายละเอียดเพิ่มเติม