ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ

09 มกราคม 2561
ประกาศใหม่ ที่ควรทราบ
 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  <-- เพิ่มเติมคลิก 
 
Announcement Announcement
Date
Annoucement in 2018 Remark
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2561 31-01-2561 การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  
ประกาศ กกท.ที่ 4/2561 31-01-2561 การขยายเวลาและแก้ไขประกาศประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ประกาศ กกท.ที่ 3/2561 31-01-2561 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อนุสนธิประกาศ กกท.ที่ 2/2557
ประกาศ กกท.ที่ 2/2561 31-01-2561 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อนุสนธิประกาศ กกท.ที่ 2/2557
ประกาศ กกท.ที่ 1/2561 31-01-2561 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนุสนธิประกาศ กกท.ที่ 2/2557
ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2561 08-01-2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบ  
ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2561 08-01-2561 กำหนดแนวทางรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประกาศ สกท. ที่ ป.1/2561 08-01-2561 กำหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ  
 
Announcement Announcement
Date
Annoucement in 2017 Remark
ประกาศ สกท. ที่ ป.4/2560 21-12-2560 ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560 และที่ 10/2560  
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2560 28-10-2560 การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557  
ประกาศ กกท.ที่ 10/2560 28-10-2560 มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557  
ประกาศ กกท.ที่ 9/2560 28-10-2560 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 1/2557 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2560 22-09-2560 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์